Flover.CM – Centrálny Monitoring

Centrálny monitoring predstavuje centralizované riešenie dohľadu nad prevádzkovanou technickou infraštruktúrou, podporno-integračnou infraštruktúrou a aplikačnou infraštruktúrou. Zároveň poskytuje včasné a proaktívne signalizovanie jednotlivých kritických udalostí.

Centrálny dispečing zabezpečí:

Zber a analýza dát – zber údajov z akéhokoľvek zdroja dát (senzory, riadiace systémy, inteligentné merače, aplikácie a i.), transformácia, konsolidácia a analýza dát a ich prenos do IT infraštruktúry, vrátane vizualizácie dát v grafickej podobe.

Integrácia a komunikácia heterogénnych systémov – integrácia rozličných riadiacich systémov od rôznych výrobcov komunikujúcich vzájomne prostredníctvom rôznych sietí a protokolov.

Podpora rozhodovania –  jej cieľom je umožniť manažérom vyhodnocovať prevádzku ako celku, ako aj prevádzku ich jednotlivých častí. Umožňuje lepšie rozhodovanie o jednotlivých investíciách, kde je potrebné mať k dispozícii informácie o prevádzke a trendoch systémov a jeho jednotlivých zdrojoch. Poskytnutie takýchto informácií vo forme výstupov, tabuliek a grafov je základným predpokladom pre efektívne a rýchle rozhodnutia manažérov.

Zber dát zo senzorov a zariadení:

Riešením je možné jednoducho monitorovať nasledovné zariadenia, parametre a systémy:

Zber dát z informačných a riadiacich systémov:

Dashboard

Dashboard predstavuje jednotné a flexibilné prostredie pre vizualizáciu dát a zdieľanie informácií.

Zobrazované parametre – namerané hodnoty:

Podpora pre rozhodovacie procesy

Súčasťou dispečerského pracoviska je aj funkčnosť určená pre zasielanie notifikácií, ktorá zabezpečí odoslanie notifikácií o stave zariadení a prevádzkovej infraštruktúry prostredníctvom zvolenej formy (mail, SMS, resp. iné). Notifikácie sú určené predovšetkým pre operačných a servisných technikov. Alarmy sú odosielané predovšetkým pri výskyte kritického stavu jednotlivých monitorovaných zariadení. Pre účely administrácie alarmov je dostupné administračné rozhranie správy alarmov, prostredníctvom ktorého je možné priraďovať notifikačné udalosti jednotlivým operačným a servisným technikom na základe ich lokalizačnej príslušnosti, ktorú má v správe.

Prínosy

Na základe údajov z monitoringu a centrálneho sledovania udalostí získa manažment a zamestnanci prehľad o aktuálnom stave a celkovej výkonnosti a dostupnosti monitorovaných systémov. To im umožní cielene sa zamerať na riešenie aktuálnych problémov.

Riešenie je možné jednoducho rozširovať o ďalšie monitorované zariadenia a aplikácie.

Referencie

Objavte s nami internet vecí

Vyskúšajte si našu platformu už dnes