Riadenie dynamickej dopravy

S rozvojom spoločnosti je spojený aj rozvoj dopravy vo všetkých jej odvetviach. Osobitne v cestnej doprave sa každoročne zvyšuje počet dopravných prostriedkov na cestách s čím sú spojené mnohé negatívne javy. Je to predovšetkým vzrastajúci počet dopravných nehôd, ohrozenie zdravia a života ľudí a dopravné kongescie, kolapsy a ďalšie negatívne dopady.

Prínosy

Nové technológie a ich aplikácia umožňuje riešenie dopravných problémov, zníženie nehodovosti a ekologických dopadov a rast hospodárnej dopravy. Hlavným cieľom zavádzania inteligentných dopravných systémov je zníženie kongescií v doprave o 25 %, zvýšenie kvality cestovania, zníženie emisií CO2 o 10 % hlavne v mestských oblastiach a zvýšenie bezpečnosť dopravy.

Popis riešenia

Systém na základe zberu dát zo špeciálnych kamerových systémov vytvára základné podmienky pre kvalitnú komunikačnú a informačnú spoločnosť, pričom z hľadiska dopravy a jej procesov otvára nové možnosti na dosiahnutie udržateľnej mobility v súvislosti s trvalo udržateľným rozvojom spoločnosti.

Špeciálne kamerové systémy sú nainštalované na dôležitých dopravných miestach, zvyčajne v medzikrižovatkových úsekoch , na kritických úsekoch, alebo vstupoch do mesta a výstupoch z mesta. Cieľom je získavať základné charakteristiky dopravného prúdu a posielať do centrálnej aplikácie časové známky prejazdov, rýchlosti a typy vozidiel.  Kamerový systém sleduje doppler radarom prichádzajúce a odchádzajúce vozidlá pričom rozlišuje osobné a nákladné vozidlá a zároveň meria ich aktuálnu rýchlosť. Na základe získaných dát systém automaticky vyhodnocuje hustotu premávky.

Dôležité však je využitie výstupov systému z dlhodobého hľadiska. Okrem okamžitého využitia výstupov systému vo forme dopravných informácií a inštrukcií týkajúcich sa strategického riadenia v mimoriadnych si­tuáciách totiž systém poskytuje veľmi cenné výstupy z plošného nepretržitého dopravného prieskumu.

V prípade prekročenia nastavenej maximálnej povolenej rýchlosti v úseku kde je zariadenie inštalované, systém načíta EČV inkriminovaného vozidla, pri čom vyhotoví aj fotku vozidla. Fotku s načítanou EČV a záznamom o rýchlosti vozidla, zašle systém na server, kde bude spracovaná a pripravená pre potreby správcu.

Základné funkcie systému:

Referencie

Objavte s nami internet vecí

Vyskúšajte si našu platformu už dnes