Flover.DT – Dynamic Transport

Riadenie dynamickej dopravy

S rozvojom spoločnosti je spojený aj rozvoj dopravy vo všetkých jej odvetviach. Osobitne v cestnej doprave sa každoročne zvyšuje počet dopravných prostriedkov na cestách s čím sú spojené mnohé negatívne javy. Je to predovšetkým vzrastajúci počet dopravných nehôd, ohrozenie zdravia a života ľudí a dopravné kongescie, kolapsy a ďalšie negatívne dopady. Systém na základe zberu dát vytvára základné podmienky pre kvalitnú komunikačnú a informačnú spoločnosť, pričom z hľadiska dopravy a jej procesov otvára nové možnosti na dosiahnutie udržateľnej mobility v súvislosti s trvalo udržateľným rozvojom spoločnosti.

Zber dát

Špeciálne kamerové systémy sú nainštalované na dôležitých dopravných miestach, zvyčajne v medzikrižovatkových úsekoch , na kritických úsekoch, vstupoch do mesta a výstupoch z mesta. Cieľom je získavať základné charakteristiky dopravného prúdu a posielať do centrálnej aplikácie časové známky prejazdov, rýchlosti a dĺžky vozidiel.  Kamerový systém sleduje doppler radarom prichádzajúce a odchádzajúce vozidlá pričom rozlišuje osobné a nákladné vozidlá a zároveň meria ich aktuálnu rýchlosť. Na základe získaných dát systém automaticky vyhodnocuje hustotu premávky a počet vozidiel, ktoré mestom len prechádzajú.

V prípade prekročenia nastavenej maximálnej povolenej rýchlosti v úseku kde je zariadenie inštalované, systém načíta EČV inkriminovaného vozidla, pri čom vyhotoví aj fotku vozidla. Fotku s načítanou EČV a záznamom o rýchlosti vozidla, zašle systém na server, kde bude spracovaná a pripravená pre potreby správcu.

Základné vlastnosti systému:

Dôležité však je využitie výstupov systému z dlhodobého hľadiska. Okrem okamžitého využitia výstupov systému vo forme dopravných informácií a inštrukcií týkajúcich sa strategického riadenia v mimoriadnych si­tuáciách totiž systém poskytuje veľmi cenné výstupy z plošného nepretržitého dopravného prieskumu.

Dashboard

Dashboard predstavuje jednotné a flexibilné prostredie pre vizualizáciu dát a zdieľanie informácií.

Zobrazované parametre – namerané hodnoty:

Podpora pre rozhodovacie procesy

Súčasťou riešenia je aj funkčnosť určená pre zasielanie notifikácií, ktorá zabezpečí odoslanie notifikácií o stave zariadení a prevádzkovej infraštruktúry prostredníctvom zvolenej formy (mail, SMS, resp. iné). Notifikácie sú určené predovšetkým pre operačných a servisných technikov. Alarmy sú odosielané predovšetkým pri výskyte kritického stavu jednotlivých monitorovaných zariadení. Pre účely administrácie alarmov je dostupné administračné rozhranie správy alarmov, prostredníctvom ktorého je možné priraďovať notifikačné udalosti jednotlivým operačným a servisným technikom na základe ich lokalizačnej príslušnosti, ktorú má v správe.

Prínosy

Nové technológie a ich aplikácia umožňuje riešenie prepravných problémov, zníženie nehodovosti, ekologické dopady, rast hospodárnej prepravy. Hlavným cieľom zavádzania inteligentných dopravných systémov je v znížení kongescií v doprave o 25 %, zvýšenie kvality cestovania, znížiť emisie CO2 o 10 % hlavne v mestských oblastiach, zvýšenie bezpečnosť dopravy a tým prispieť k celkovému európskemu cieľu znížiť počet usmrtených osôb o 50 %.

Referencie

Objavte s nami internet vecí

Vyskúšajte si našu platformu už dnes