Flover.QE – Monitoring kvality životného prostredia

„Ovzdušie a voda sú nevyhnutnými zložkami životného prostredia pre existenciu života na Zemi. Z tohto dôvodu je nesmierne dôležité im venovať náležitú starostlivosť a ochranu.“

Hlavným cieľom monitorovania životného prostredia je sledovanie určených javov alebo parametrov v presne definovaných časových a priestorových podmienkach. Slúži k objektívnemu poznaniu charakteristík životného prostredia a k hodnoteniu ich zmien v sledovanej priestorovej oblasti. Zabezpečuje objektívne informácie nevyhnutné pre rozhodovaciu, riadiacu a kontrolnú oblasť.

V modernej spoločnosti sa objavujú nové požiadavky na zavádzanie nových technológií s nastupujúcimi trendami ako sú SmartCity, Internet vecí IoT  alebo OpenData. Cieľom systému Flover.QE nie je len uspokojiť trendy, ale hlavne byť moderným a flexibilným nástrojom pružne reagujúcim na požiadavky doby a objavujúce sa nové výzvy.

Flover.QE monitoruje kvantitatívne a kvalitatívne parametre stavu ovzdušia a vôd . Zhromažďuje, overuje, hodnotí, archivuje a interpretuje údaje a informácie o stave a režime ovzdušia a vôd, popisuje deje v atmosfére a hydrosfére, tvorí a automaticky zasiela výstrahy.

Základným prostriedkom na získavanie údajov o kvantitatívnych a kvalitatívnych parametroch sú pozorovacie objekty – certifikované meracie zariadenia. Poskytovanie informácií o aktuálnej kvalite ovzdušia a vody ako aj o počasí a hydrologickej situácii, je jedna z najaktuálnejších úloh systému. Flover.QE monitoruje nasledovné veličiny:

Ovzdušie

Hydrológia

Meteorológia

Systém Flover.QE je vlastne jednotná komunikačná infraštruktúra pre zber údajov, sieť automatizovaných certifikovaných meracích prístrojov ale aj validačné mechanizmy správnej funkčnosti meracích prístrojov ako aj správnosti nameraných údajov, vytváranie modelov pre vyhodnocovanie mimoriadnych udalostí a monitoring rizík a v neposlednom rade dlhodobú archiváciu údajov.

Hlavné funkcie systému Flover.QE

Referencie

Objavte s nami internet vecí

Vyskúšajte si našu platformu už dnes