Monitoring kvality životného prostredia

Hlavným cieľom monitorovania životného prostredia je sledovanie určených javov alebo parametrov v presne definovaných časových a priestorových podmienkach. Slúži k objektívnemu poznaniu charakteristík životného prostredia a k hodnoteniu ich zmien v sledovanej priestorovej oblasti. Zabezpečuje objektívne informácie nevyhnutné pre rozhodovaciu, riadiacu a kontrolnú oblasť.

Prínosy

Systematický prístup k životnému prostrediu prináša so sebou veľa výhod. Na základe poznania skutočností v oblasti kvality životného prostredia je možné prijímať konkrétne technické alebo organizačné opatrenia. 

Popis riešenia

Systém monitoruje kvantitatívne a kvalitatívne parametre stavu životného prostredia. Zhromažďuje, overuje, hodnotí, archivuje a interpretuje údaje a informácie o stave a režime životného prostredia.

Základným prostriedkom na získavanie údajov o kvantitatívnych a kvalitatívnych parametroch sú pozorovacie objekty – certifikované meracie prístroje. Poskytovanie informácií o aktuálnej kvalite ovzdušia a vody ako aj o počasí a hydrologickej situácii, je jedna z najaktuálnejších úloh systému.

Monitorované parametre

Základné funkcie

Referencie

Objavte s nami internet vecí

Vyskúšajte si našu platformu už dnes