Odpadové hospodárstvo

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady.

Väčšina obcí účtuje obyvateľom ročný paušálny poplatok, ktorý je pre všetkých obyvateľov obce rovnaký bez ohľadu na produkované množstvo odpadu. Takáto forma poplatku nemotivuje občanov k zníženiu produkcie alebo k zvýšeniu triedenia, resp. kompostovania odpadov. Naopak zber, pri ktorom poplatok závisí od váhy alebo objemu vyprodukovaného odpadu, tzv. množstvový zber, predstavuje priamu finančnú motiváciu a nástroj na uplatňovanie princípu „plať za to, čo vyhodíš“.

Množstvový zber

Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas. (zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov).

Množstvový zber v mnohých prípadoch môže obyvateľom ušetriť peniaze. Navyše znamená väčšiu spravodlivosť pri výbere poplatkov za komunálny odpad.

Stručná charakteristika :

Hlavné výhody:

Použitie tejto metódy si vyžaduje zberové vozidlá vybavené zdvíhacím a výklopným zariadením s integrovanou váhou, ktorá zváži nádobu bezprostredne po jej uchopení. Aby bolo možné jednoznačne priradiť odvážené množstvo odpadu k jeho pôvodcovi, musí byť každá nádoba vybavená pasívnym RFID čipom /bez vlastného napájania/ slúžiacim na bezkontaktnú identifikáciu nádoby. Snímač umiestnený na vyklápacom zariadení zberového vozidla pravidelne vysiela elektromagnetické vlny do okolia a ak sa smetná nádoba s čipom dostane do jeho blízkosti, čip využije prijímaný signál k nabitiu svojho napájacieho kondenzátora a vyšle identifikačné údaje o pôvodcovi odpadu. Identifikácia nádoby a údaj o hmotnosti jej obsahu sa zaznamenáva v mobilnej jednotke nainštalovanej priamo vo vozidle. Odtiaľ sú údaje prenášané pomocou komunikačnej siete do IoT platformy, kde sa spracovávajú do požadovaných výstupov.

Mobilná jednotka okrem spomenutých údajov môže sledovať stupeň naplnenia nadstavby zberového vozidla, čo dovoľuje dispečingu včas zabezpečiť plynulosť celého procesu zberu. Obslužný terminál umiestnený v kabíne vodiča umožňuje v prípade potreby vzájomnú komunikáciu s dispečerom. Mobilná jednotka môže teda plniť viacero funkcií. Pre optimálnu organizáciu zberu komunálneho odpadu vo väčších zberových oblastiach je výhodné prostredníctvom mobilných jednotiek vykonávať zároveň monitoring všetkých zberových vozidiel, ktoré sú na danom území v prevádzke.

Referencie

Objavte s nami internet vecí

Vyskúšajte si našu platformu už dnes