Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Vývoj a implementácia inovatívnych produktov pre podporu rozhodovania v reálnom čase

Kód projektu: NFP313031L273

Operačný program: Výskum a inovácie

Výzva: OPVaI-MH/DP/2017/3.1.1-03

Prioritná os: 3. Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Špecifický cieľ: 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

Miesto realizácie: Vranov nad Topľou

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je výskum na základe najmodernejších technológií, vývoj a následné vytvorenie Platformy pre zhromažďovanie, spracovanie a analyzovanie dát v reálnom alebo v takmer reálnom čase. Platforma bude pomocou štandardných on-line rozhraní načítavať dáta z definovaných zdrojov, tieto budú transformované, konsolidované a pripravené na ich priamu analýzu alebo ďalšiu publikáciu do vnútornej IT architektúry. Jedná sa o zásadnú inováciu, nakoľko v súčasnosti neexistujú žiadne obdobné dostupné riešenia použiteľné v tzv. „embedded“ zariadeniach, ktoré by nevyžadovali extrémne drahú a komplexnú podnikovú IT infraštruktúru.

Realizácia projektu je situovaná v meste Vranov nad Topľou, v prenajatých kancelárskych priestoroch. Špecifickým cieľom projektu je vytvorenie 2 nových pracovných miest. Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity – Začatie a rozvoj podnikania MSP.

Výsledkom aktivity bude naplnenie zvolených merateľných ukazovateľov:

Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové: 4

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové: 1

Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 1

Počet podporených nových podnikov: 1

Nárast zamestnanosti v podporených podnikoch: 2

Realizácia projektu spoločnosti GRISSP, j.s.a. umožní vytvoriť vlastnú platformu s jasným cieľom priniesť inovácie do slovenského priemyslu v podobe inteligentných technológií. Prínosom platformy je efektívnejšie vyrábať tovary a poskytovať služby a snažiť sa šetriť obmedzené zdroje lepším využívaním dát v priemysle. Nasadenie produktov umožní aj menším podnikom v reálnom čase reagovať na rôzne zmeny a zároveň minimalizovať spotrebu energií, materiálov a maximalizovať udržateľnosť životného prostredia a ekonomickú konkurencieschopnosť.

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ.

www.opvai.sk

https://www.smartanalytics.sk/projekty/

Ukončné verejné obstarávania

V rámci projektu sa realizovali nasledovné verejné obstarávania:

Zákazka s nízkou hodnotou „Dodávka, inštalácia a konfigurácia HW a SW vybavenia v zmysle špecifikácie predmetu zákazky.“

Prebiehajúce verejné obstarávania

V rámci projektu sa realizovali nasledovné verejné obstarávania:

Zákazka s nízkou hodnotou „Dodávka, inštalácia a konfigurácia HW a SW vybavenia v zmysle špecifikácie predmetu zákazky.“

Referencie

Objavte s nami internet vecí

Vyskúšajte si našu platformu už dnes