Automatizácia pre budúcnosť.
Budúcnosť pre lepší život

Zaujíma vás, ako môžete vo vašej firme využiť internet vecí? Príkladov IoT aplikácií je nepreberné množstvo a ďalšie nové riešenia pribúdajú doslova každý deň. Tu je stručný prehľad možností, ako ich efektívne a naplno využiť aj vo vašej spoločnosti.

Priemyselná automatizácia

 • Zber a analýza dát z lokálnych riadiacich systémov – zber údajov z akéhokoľvek zdroja dát (senzory, riadiace systémy, inteligentné merače a i.), transformácia, konsolidácia a analýza dát a ich prenos do IT infraštruktúry alebo cloudu vrátane vizualizácie dát v grafickej podobe –
 • Integrácia a komunikácia heterogénnych systémov – integrácia rozličných riadiacich systémov od rôznych výrobcov komunikujúcich vzájomne prostredníctvom rôznych protokolov vrátane integrácie informačných systémov a databáz
 • Riadiace systémy – ovládanie strojov a zariadení, ktoré priamo neohrozujú zdravie a bezpečnosť pracovníkov, procesná automatizácia a automatizácia výrobných procesov
 • Automatická diagnostika prístrojov a monitorovanie ich stavu s možnosťou upozornenia na blížiace sa poruchy – prediktívna údržba

Doprava a logistika

 • Kontrola kvality prepravy tovarov – monitorovanie vibrácií, nárazov, polohy, teploty a ďalších parametrov
 • Sledovanie balíkov a lokalizácia zásielok – okamžitá lokalizácia aktív, informácie o majetku alebo tovare a jeho polohe, kde sa aktuálne nachádza alebo sa pohybuje

Riadenie budov

 • Monitorovanie a riadenie spotreby energie – zber a vizualizácia dát z inteligentných meračov spotreby energií
 • Inteligentné riadenie HVAC – integrácia a inteligentné riadenie systémov vykurovania, vzduchotechniky a osvetlenia vrátane senzorov otvorenia dverí a okien
 • Detekcia výbušných a nebezpečných látok (COx, SOx, NOx, CH4, prchavé uhľovodíky a pod.)

Energetický priemysel

 • Monitorovanie spotreby energií – Smart metering riešenie umožňuje diaľkové čítanie a vyhodnocovanie nameraných dát, je schopné pracovať s rôznymi typmi meradiel súčasne a zabezpečuje, aby dáta rovnakého typu – hoci z rôznych meradiel – boli v systéme uložené vždy rovnako

Životné prostredie

 • Monitorovanie meteorologických dát – teploty, tlaku, vlhkosti, rýchlosti vetra či zrážok
 • Monitorovanie kvality životného prostredia – CO, CO2, SOx, NOx, prachové častice, ozón a pod.
 • Hydrológia – hladina spodnej vody, kvalita vody, prietok vody, znečistenie vody, priesaky
 • Geologické merania – zosuvy pôdy, kontaminácia pôdy

Poľnohospodárstvo

 • Sledovanie podmienok živočíšnej výroby – teplota, vlhkosť, NH3, CO2, svetelné podmienky vrátane automatického riadenia systémov a udržiavania ideálnych podmienok chovu
 • Lokalizácia zvierat na voľných plochách

Maloobchod

 • Smart Retail – monitoring správania zákazníkov v maloobchodných prevádzkach
 • Sledovanie návštevnosti a zaľudnenosti predajného miesta v priebehu dňa, resp. jeho opätovnej návštevnosti
 • Identifikácia priemerného času stráveného zákazníkmi v predajných miestach
 • Identifikácia starých a nových zákazníkov

Zdravotníctvo

 • Sledovanie stavu pacientov – monitorovanie životných funkcií pacientov alebo starých ľudí vrátane detekcie pádov a zasielania notifikácií v krízových situáciách
 • Lokalizácia majetku – presné určovanie polohy dôležitých prístrojov (napr. prenosné USG)
 • Lokalizácia ľudí – presné určovanie polohy ľudí

Referencie

Objavte s nami internet vecí

Vyskúšajte si našu platformu už dnes